La Junta

Jaume Estapé i Aliaga President

Miquel Serra i Masjoan Vice-President / Tresorer

Joan Buch i Baqués Concursos i exposicions

Ferran Terra i Tarrós Formació i tecnologia

Eva Cabrera Baena Instagram

Miquel Alcaraz i Saurí Comunicació

Paco Escarmena  Relació amb entitats

Ivet Jornet
Coordinadora de xarxes socials i pàgina web